Wat kan HR betekenen in verzuimpreventie?

Wat kan HR betekenen in verzuimpreventie?

De rol van HR bij verzuimpreventie

Iedereen is wel eens ziek. Als dit betekent dat je hierdoor je werk niet kunt uitoefenen moet je je ziek melden bij je werkgever. Dit is voor zowel de werkgever als de werknemer niet fijn, zeker niet wanneer sprake is van regelmatig of langdurig verzuim. Vaak is er dan geen sprake van een griepje maar liggen er andere oorzaken ten grondslag aan de ziekmelding. Redenen voor verzuim zijn meestal een slechte balans tussen werk- en privé, psychische- of lichamelijke klachten, conflicten op de werkvloer, stress of een te hoge werkdruk.

Het is voor de werkgever in het geval van verzuim belangrijk om met de werknemer in gesprek te gaan. Ook voor de afdeling HR ligt hierin een rol weggelegd. Op het gebied van preventie kan namelijk genoeg gedaan worden om absentie tegen te gaan en een traject met de arbodienst te voorkomen.

Ten eerste is het werkklimaat een belangrijke factor bij het vergroten van veerkracht en werkenergie bij werknemers. Een gelukkige en gezonde werknemer meldt zich minder snel ziek. Denk hierbij aan gezond eten aanbieden in de bedrijfskantine, bijdragen aan een sportabonnement, een schone en veilige werkplek maar ook een prettige werksfeer waarin iemand zichzelf kan ontwikkelen. Maak bijvoorbeeld een organisatie breed gezondheidsbeleid dat medewerkers helpt bij een gezonde leefstijl.

Ten tweede toont iemand die zich gewaardeerd voelt zich meer betrokken bij zijn werkgever. Een loyale werknemer hoeft minder snel aangemeld te worden bij de arbodienst. De werkgever moet hierbij niet alleen waardering tonen op werkgebied maar ook kijken naar de mens achter de werknemer; wat is zijn thuissituatie? waar liggen ontwikkelkansen? waar haalt iemand werkplezier uit, etcetera.

Dit is direct een opening voor het volgende punt. Wanneer de werkgever oog heeft voor de werknemer als persoon valt het sneller op als deze niet lekker in zijn vel zit. Het vroegtijdig waarnemen en bespreken van signalen kan ziekmeldingen tegengaan. Hierbij kan gelet worden op fysieke beperkingen, schulden of veranderde privéomstandigheden. Ga hierover samen in gesprek en maak een plan van aanpak zodat de werknemer zijn werk kan blijven uitoefenen.

Op het gebied van preventie is voor HR een rol weggelegd in het opstellen van een verzuimbeleid. Je bent als werkgever namelijk wettelijk verplicht om gezond en veilig werken binnen de organisatie te faciliteren. In het verzuimbeleid staat wat de organisatie doet aan preventie, het protocol bij ziekmelden en re-integratie, de rol van de leidinggevende, de eventuele tussenkomst van de arbodienst en een werkwijze bij conflicten. Het is voor werknemers belangrijk om te weten wat de organisatie van hen verwacht bij ziekte.

Tenslotte is het goed om van een ziektetraject een gedeelde verantwoordelijkheid te maken tussen werkgever en werknemer. De werkgever kan de werknemer ondersteunen bij een gezonde leefstijl en prettige werkomstandigheden maar de werknemer is zelf verantwoordelijk voor de manier waarop hij zijn leven invult. Er mag van een werknemer verwacht worden dat hij er alles aan doet gezond te blijven, signalen tijdig herkent en meldt, nadenkt over en meewerkt aan zijn herstel en actief contact onderhoudt met de werkgever.

Bij HR-Documenten.nl zijn verschillende documenten beschikbaar bijvoorbeeld een Arboverklaring, welke de medewerker ondertekend zodat hij/zij zich bewust is van de regels op de werkvloer. Daarnaast zijn er checklists te bestellen waarin duidelijk staat welke stappen de werkgever moet nemen zodra er een zieke medewerker in dienst is. Neem contact met ons op via info@hr-documenten.nl voor meer informatie.