Strategische Personeelsplanning

Strategische Personeelsplanning

De economie is in beweging. Bedrijven worden door allerlei trends gedwongen om te investeren in flexibiliteit, efficiency en effectiviteit. Tegenwoordig is er sprake van economische onzekerheden, concurrentie die heftiger wordt en afnemers die steeds kritischer worden. Tevens zijn de productieprocessen meer complex en is er toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Bedrijven moeten er dus voor zorgen dat zij slagvaardig zijn en een duidelijke strategie voeren om de toekomstbestendigheid bedrijf te kunnen waarborgen. Echter ook de medewerkers van een organisatie moeten kunnen inspelen op veranderingen. Een optimale HR Strategie dat verankerd is in de bedrijfsvoering, zorgt voor een goede bezetting van medewerkers, nu en in de toekomst. Dit wordt de Strategische Personeelsplanning (SPP) genoemd.

Voorbereiding invoering SPP

Als een organisatie Strategische Personeelsplanning wil inzetten, dan zijn er een aantal zaken van belang ter voorbereiding. Als eerste moet duidelijk zijn of de ontwikkelingen in de markt die belangrijk zijn voor het bedrijf, goed helder zijn. Ook vindt er een analyse plaats van missie, visie, strategie en externe omgeving. Aan de hand daarvan kan de organisatie strategische toekomstscenario’s vaststellen. Dan komt het actuele HR-beleid in beeld: wat is de huidige bezetting aan medewerkers en is dat voldoende om de doelen van het bedrijf te halen? Minstens zo belangrijk is het inventariseren van de kwalitatieve samenstelling van de medewerkers. Daarbij moet ook worden bekeken wat het verloop is en of er sprake is van het wegvloeien van kennis. Tot slot moet worden onderzocht wat de externe arbeidsmarkt in de sector van het bedrijf op de langere termijn te bieden heeft.

Streven naar optimale bezetting medewerkers

Zijn bovenstaande vragen beantwoord, dan kan de organisatie HR Strategie inzetten om te komen tot Strategische Personeelsplanning. Dat begint met ervoor te zorgen dat binnen de organisatie commitment en eigenaarschap wordt gecreëerd. Om als bedrijf ook in de toekomst succesvol te zijn, is strategische personeelsplanning noodzakelijk. De strategische koers moet worden vertaald naar het juiste HR-beleid. Als de huidige bezetting en de benodigde toekomstige behoefte aan medewerkers inzichtelijk zijn, geeft deze analyse helderheid. Het is dan duidelijk wie de organisatie nu nodig heeft, wie in de toekomst en hoe zich dat verhoudt tot de huidige medewerkers. Dan kan ook het HR-plan worden opgesteld en ervoor gezorgd worden dat dit plan wordt geborgd in de organisatie.

Toekomstbestendigheid bedrijf

Het resultaat van Strategische Personeelsplanning is dat er duidelijk zicht is op de benodigde personeelsbezetting om de bedrijfsdoelstellingen te kunnen realiseren. Het plan maakt ook helder dat het medewerkersbestand klaar is om de ontwikkelingen van de toekomst op te kunnen vangen. Als de doelstellingen helder zijn, kan de organisatie zorgen voor een optimale bezetting medewerkers. Ook is er meer sturing mogelijk op verloop en behoud van medewerkers. Medewerkers worden betrokken bij de bedrijfsdoelstellingen en krijgen daardoor meer inzicht in hun functioneren binnen het bedrijf. Zij hebben meer en betere mogelijkheden om hun talenten en ontwikkelpunten te ontplooien. De organisatie kan werken aan een effectieve ontwikkeling van medewerkers omdat duidelijk is welke opleiding of begeleiding nodig is.

Hulp nodig of geïnteresseerd wat HR-Documenten.nl voor jou kan betekenen? Neem contact met ons op via info@hr-documenten.nl voor de mogelijkheden.